Ogłoszono nowe rozporządzenie dotyczące UAVO

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji zacznie obowiązywać od 6 listopada 2016. Nałoży ono m.in. obowiązek szkolen by uzyskać uprawnienia UAVO VLOS, zmienia stare kategorie wagowe BSP, zasady wymiany świadectw oraz kilka innych wymagań.

Pod tym linkiem możecie pobrać i przeczytać pełną wersję rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1630, natomiast główne zmiany, które wprowadza to:

1. Inne prawnienia podstawowe i dodatkowe

Od teraz uprawnienia dodatkowe to kategoria oraz masa startowa bezzałogowego statku powietrznego., a także uprawnienia INS. Nie będzie już uprawnień TOR dla pilotów doświadczalnych. Zmiana jest dość istotna z racji chociażby tego fragmentu z nowego rozporządzenia:

„4. Szkolenie lotnicze w celu uzyskania uprawnienia dodatkowego określającego kategorię oraz masę startową statku powietrznego, wpisanego do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, może odbywać się metodą samokształcenia przy uwzględnieniu zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych dla tego uprawnienia określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”

Czyli zasada samokształcenia będzie wciąż możliwa, ale tylko w przypadku chęci podniesienia sobie uprawnień w ramach już posiadanych uprawnień VLOS. Jeśli ktoś nie zrobił do tej pory uprawnień VLOS – będzie musiał pójść na obowiązkowe szkolenie.

2. Nowa definicja masy startowej

1) w § 3 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) masie startowej – rozumie się przez to masę bezzałogowego statku powietrznego gotowego do lotu;”;

Nie mamy już MTOM – jest masa startowa (czyli w sumie TOM) bezzałogowca gotowego do lotu. Nie będzie można naciągać na egzaminie, że dany BSP uniesie np. 10kg mimo, że na egzaminie lata ważąc jedynie 2kg – kategoria zostanie przyznana w oparciu o wagę gotowego do lotu, a nie maksymalną wagę, jaką może unieść.

3. Wymiana świadectw kwalifikacji na nowe

§ 2. 1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonuje, na wniosek członka personelu lotniczego, wymiany jego świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, zwanego dalej „świadectwem kwalifikacji operatora (UAVO)”, i uprawnień do niego wpisanych, wydanych na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, na świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do nich wpisane na warunkach określonych w ust. 4.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się najpóźniej 30 dni przed upływem ważności uprawnienia podstawowego wpisanego do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO).

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się imię i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskującego.

4. Wymiana, o której mowa w ust. 1, może nastąpić najpóźniej:
1) w dniu upływu ważności uprawnienia podstawowego wpisanego do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO);
2) w dniu upływu ważności uprawnienia podstawowego, które zostało wpisane do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) jako ostatnie – w przypadku gdy do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) jest wpisane więcej niż jedno uprawnienie podstawowe.

A zatem trzeba będzie złożyć wniosek do ULC najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności uprawnienia podstawowego wpisanego w św. kw. UAVO. Wniosek ma zawierać podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskującego.

Za wymianę świadectwa UAVO na nowe trzeba będzie zapłacić 43zł.

4. Zmiany kategorii BSP i masy startowej

Zmiany przebiegną wg poniższego schematu:

 • UAV(A), UAV(MR), UAV(H), UAV(AS), UAV(O) < 2kg —> UAV < 5kg
 • UAV(A) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(A) < 25kg
 • UAV(MR) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(MR) < 25kg
 • UAV(H) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(H) < 25kg
 • UAV(AS) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(AS) < 25kg
 • UAV(O) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(AS) < 25kg
 • UAV(A) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV(A) < 150kg
 • UAV(MR) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV(MR) < 150kg
 • UAV(H) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV (H) < 150kg
 • UAV(AS) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV(AS) < 150kg
 • UAV(O) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV(AS) < 150kg

 

Opis: A – samolot, MR – wielowirnikowiec, H – śmigłowiec, AS – aerostat: balon, sterowiec, O – inny BSP.

Zapis bez kategorii statku, czyli UAV < 5kg oznacza, że zawiera on wszystkie kategorie statków do 5kg masy startowej.

Znika kategoria „O”, czyli „inny bezzałogowiec” natomiast – co ciekawe – to uprawnienie zostaje zastąpione uprawnieniem na „AS”, czyli aerostaty (balony i sterowce).

5. BVLOS to w końcu również VLOS

Ptk. 5 rozporządzenia, podpunkt 14 wprost wyjaśnia nieoczywistą rzecz – jeśli ktoś ma BVLOS, to ma również uprawnienia na VLOS:

14) uprawnieniem podstawowym do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora BVLOS – podlega wymianie na świadectwo kwalifikacji operatora (UAVO) z uprawnieniem podstawowym do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku;

6. Ważność „starych” świadectw kwalifikacji UAVO:

§ 3. Świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) oraz wpisane do nich uprawnienia wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia – omówienie

„SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI LOTNICZYCH W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I PRAKTYKI DLA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI OPERATORA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO UŻYWANEGO W CELACH INNYCH NIŻ REKREACYJNE LUB SPORTOWE (UAVO)”

1. Nowe uprawnienia podstawowe to VLOS i BVLOS.
2. Nowe uprawnienia dodatkowe:
 • określające kategorię BSP oraz masę startową
 • uprawnienia INS
3. Obowiązek szkoleń do UAVO VLOS:

„1.3.1.1. Uprawnienie VLOS wpisuje się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) po ukończeniu szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego oraz zdaniu egzaminu państwowego przed egzaminatorem komisji egzaminacyjnej w zakresie wymaganym dla tego uprawnienia.”

4. Dodatkowe uprawnienia na kategorię statku powietrznego – po zdaniu egzaminu praktycznego:

1.4.1.2. W przypadku posiadania co najmniej jednego uprawnienia na kategorię statku powietrznego kolejne uprawnienie na kategorię statku powietrznego wpisuje się po zdaniu egzaminu praktycznego w zakresie:
1) przygotowania do lotu bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii;
2) obsługi naziemnej i oceny jego zdatności do lotu;
3) umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych;
4) wykonywania procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych
i awaryjnych.

 

3 thoughts on “Ogłoszono nowe rozporządzenie dotyczące UAVO

  1. Przypuszczam, że zgodnie z zapisem w rozporządzeniu: „3. Egzaminy państwowe do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) przeprowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za przeprowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia.” – będziesz mógł podejść do samej praktyki , bo „stary” egzamin jest uznawany za „zgodny z rozporządzeniem”. Nie jestem pewien co do czasu – czy to faktycznie jest rok.

   Odpowiedz

   1. dzięki za odpowiedź, najprawdopodobniej będę mógł podejść dopiero za 3-4 miesiące, więc jak coś to dam znać.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *