Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji UAVO – co może zmienić?

Wielu operatorów czeka już na zmianę prawa dotyczącego BSP, a ta zmiana wiąże się z nowym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia ………:)……… 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (stare: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 czerwca 2013 r.).

Poniżej wyciągnąłem najważniejsze zmiany z projektu tego rozporządzenia, który jest oficjalnie datowany na 8.01.2016r. i można go pobrać tutaj. A zatem – co się może wkrótce zmienić?

1. W § 3 po pkt 6:

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
6. komisji egzaminacyjnej – rozumie się przez to komisję egzaminacyjną, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

6a) masie startowej – rozumie się przez to masę bezzałogowego statku powietrznego gotowego do lotu;

2. W § 32 ust. 4

§ 32. 1. Szkolenie lotnicze jest prowadzone przez podmioty szkolące, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Szkolenie lotnicze w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe z uprawnieniem podstawowym do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora VLOS może odbywać się metodą samokształcenia przy uwzględnieniu zakresu wiedzy i umiejętności wymaganego dla tego świadectwa kwalifikacji i uprawnienia podstawowego określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

otrzymuje brzmienie:

4. Szkolenie lotnicze w celu uzyskania uprawnienia dodatkowego określającego kategorię oraz masę startową statku powietrznego, wpisanego do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe może odbywać się metodą samokształcenia przy uwzględnieniu zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych dla tego uprawnienia określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

Tutaj jest już cała masa zmian. Przede wszystkim zmianie ulegają uprawnienia dodatkowe – do tej pory w „starym rozporządzeniu” uprawnienie dodatkowe dotyczyło uprawnienia INS (instruktorskie) oraz TOR (doświadczalne).

3.1) Teraz uprawnienia dodatkowe będą dotyczyć kategorii oraz masy startowej BSP a także uprawnień INS:

Nowe uprawnienia dodatkowe w ramach św. kw. UAVO
Nowe uprawnienia dodatkowe w ramach św. kw. UAVO

Mało ważne, ale warto zauważyć, że zniknęła kategoria O – „inny bezzałogowy statek powietrzny”, który nie łapie się w kategorie A, MR, H, AS.

3.2)

1.2.2.2. Wraz z uprawnieniem, o którym mowa w pkt 1.2.2 ppkt 1 lit. b–i, wpisuje się uprawnienie, o którym mowa w pkt 1.2.2 ppkt 1 lit. a, o ile nie było ono już wpisane do świadectwa

Z tego wynika, że jeśli ktoś ma jakiekolwiek uprawnienie z punktów od b) do i) to z automatu dostaje uprawnienie dodatkowe na dowolny BSP o masie do 5kg niezależnie od tego czy to MR, A, H, AS (punkt „a” nie definiuje kategorii BSP).

3.3)

1.2.2.4. Posiadacz uprawnienia, o którym mowa w pkt 1.2.2 ppkt 1 lit. b, d, f lub h, może wykonywać loty eksperymentalne lub badawcze daną kategorią bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej większej niż 25 kg i nie większej niż 150 kg, realizowane na potrzeby jednostek naukowych, podmiotów projektujących lub produkujących bezzałogowe statki powietrzne, jeżeli loty te nie są lotami polegającymi na świadczeniu usług lotniczych

1.2.2.5. Posiadacz uprawnienia, o którym mowa w pkt 1.2.2 ppkt 1 lit. c, e, g lub i, może wykonywać loty eksperymentalne lub badawcze daną kategorią bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej większej niż 150 kg, realizowane na potrzeby jednostek naukowych, podmiotów projektujących lub produkujących bezzałogowe statki powietrzne, jeżeli loty te nie są lotami polegającymi na świadczeniu usług lotniczych.

A zatem posiadacze UAVO na BSP różnych kategorii (A,MR,H,AS) do 25kg mogą latać BSP nawet do 150kg, ale w przypadku lotów realizowanych do konkretnych celów (naukowych, projektowanie lub produkcja BSP) o ile nie są to loty polegające na świadczeniu usług lotniczych. To samo się tyczy operatorów z UAVO na BSP do 150kg z tą różnicą, że mogą oni latać BSP powyżej 150kg w tych samych celach co powyżej, byle nie była to usługa lotnicza.

3.4)

1.3. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki oraz zakres szkolenia lotniczego niezbędnego do uzyskania tych kwalifikacji dla świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) i uprawnień podstawowych

1.3.1. Uprawnienie VLOS

1.3.1.1. Uprawnienie VLOS wpisuje się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz złożeniu egzaminu państwowego przed egzaminatorem komisji egzaminacyjnej w zakresie wymaganym dla tego uprawnienia podstawowego.

A zatem jedna z ważniejszych zmian – aby zdobyć VLOS będzie konieczne odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznego. VLOS jest uprawnieniem podstawowym i tu nie obowiązuje samokształcenie. Samokształcenie będzie możliwe w celu uzyskania uprawnień dodatkowych, czyli określających konkretne kategorie BSP i przedziały MTOM – rozumiem to tak, że po zdaniu UAVO VLOS (do którego będzie potrzebne szkolenie) będzie można sobie rozszerzyć uprawnienia dodatkowe już na zasadzie samokształcenia – ale samo uzyskanie VLOS będzie musiało być poprzedzone szkolenie.

3.5)

1.3.2. Uprawnienie BVLOS

1.3.2.1. Uprawnienie BVLOS wpisuje się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) po ukończeniu szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego oraz zdaniu egzaminu państwowego przed egzaminatorem komisji egzaminacyjnej w zakresie tego uprawnienia podstawowego.

Tutaj zaskoczenia nie ma – na uprawnienie podstawowe BVLOS już teraz potrzebne jest szkolenie by podejść do egzaminu. Dla porównania zapisy z obecnego, czyli już niedługo „starego” rozporządzenia:

3.6)

Jak to rozumieć? Jeśli ubiegamy się po raz pierwszy o UAVO to czeka nas obowiązkowe szkolenie do uzyskania uprawnienia podstawowego VLOS lub BVLOS, ale od razu uzyskujemy uprawnienie dodatkowe na kategorię statku.

Dla tych, którzy już mają UAVO VLOS / BVLOS uprawnienie dodatkowe można uzyskać po zdaniu egzaminu PRAKTYCZNEGO w wymienionym zakresie. Nie ma zatem mowy o ponownym egzaminie teoretycznym, a ze szkolenia jesteśmy zwolnieni na podstawie § 32 ust. 4 z nowego rozporządzenia, czyli punktu 2) omówionego powyżej.

3.7)

A zatem do zdobycia INS będzie potrzebne:

 • ważne upr. VLOS lub BVLOS („LUB” jest tu ważnym łącznikiem!);
 • ukończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego na INS lub spełnienie warunków z 1.4.2.8 czyli jeśli ktoś ma już INS lub ma uprawnienia FI (Flight Instruktor, czyli instruktor w „dużym” lotnictwie cywilnym) to to szkolenie ma zaliczone awansem;
 • zdanie egzaminu w zakresie uprawnienia INS
 • zaliczenie nadzorowanej praktyki instruktorskiej (wyszkolenie 2 osób do poziomu umożliwiającego zdobycie UAVO)

Tyle większych nowości jeśli chodzi o Załącznik 1, który ma zastąpić obecny dobrze znany Załącznik 6.

4. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

Załącznik nr 2 zastąpi załącznik 11, a jest to tabela z nazewnictwem uprawnień, które w przypadku BSP ulegają zmianie na następujące:

6 thoughts on “Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji UAVO – co może zmienić?

 1. a co w sytuacji kiedy kończy się ważność uprawnień VLOS?
  ponowny egzamin? teoretyczny czy tylko praktyczny?
  bez szkolenia?

  Odpowiedz

  1. Tego jeszcze nie wiadomo, ale ULC bardzo prawdopodobnie wyznaczy jakiś podmiot prywatny, który będzie odpowiedzialny za przedłużanie uprawnień. Czy to będą tylko praktyczne czy łączone teoretyczne z praktycznymi (co jest bardzo prawdopodobne – w końcu przepisy się zmieniają, a trzeba być z nimi na bierząco) – tego jeszcze nie wiem.

   Odpowiedz

 2. Przepraszam że nie rozumiem, ale jeżeli po wejściu w życie nowego rozporządzenia odbędę obowiązkowe kursy to po zdaniu egzaminu automatycznie nabędę uprawnienia dodatkowe np. INS do 25kg jeżeli zdawałem egzamin na taką kategorię?
  Obym źle to zrozumiał, bo nagle powstanie cała masa średniodouczonych pseudoinstruktorów, którzy będą przygotowywać do egzaminów na takim poziomie jakim zdali ów egzamin, a to spowoduje sprowadzenie całego UAVO do rynsztoku.

  Odpowiedz

  1. No na szczęście źle to zrozumiałeś 😉 uprawnienia „dodatkowe” w nowym rozporządzeniu oznaczają co innego niż w starym, a INS’a akurat będzie o wiele trudniej uzyskać niż teraz.

   Odpowiedz

 3. W świetle zmian, mam praktyczne pytanie, otóż posiadam uprawnienia „z przed zmian” w prawie i są to UAVO VLOS (MR) do 7 kg, po zmianie przepisów jak wyglądają moje uprawnienia?
  Czy zyskałem kategorię (A) i do jakiej masy?
  Dziękuję z góry za odpowiedź 🙂

  Odpowiedz

  1. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, bo to nie było rozporządzenie dotyczące świadectw kwalifikacji UAVO tylko zasad lotu 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *